Yük Tevzi Bilgi Sistemi Projesi - YTBS
Amaç ve Kapsam

Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS), TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlükleri için geliştirilen Türkiye’nin elektrik şebekesini modelleme, izleme, raporlama, analiz etme ve ileriye yönelik tahminleme sistemidir.

Proje ile elektrik iletim sisteminin işletilmesi ve planlanmasına yönelik merkezi veritabanının kurulması, geniş kapsamlı veri altyapısı sağlaması, istatistiksel raporlama ile ekonomik şebeke işletmesi için gerekli analiz, tahmin ve optimizasyon çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir. YTBS, TEİAŞ bünyesinde Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıkları, Milli Yük Tevzi Merkezi, 9 Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ve 22 Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ETKB, EPDK, EPİAŞ, EÜAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet sağlamaktadır.

Yük Tevzi Bilgi Sistemi ile; * Şebeke teçhizatlarına ait bilgiler kaydedilmekte ve elektrik şebekesi modellenebilmekte, * İşletme kayıtları tutularak acil durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılabilmekte, * İletim sistemi, trafo merkezleri ve santraller için veri portalı sağlanmakta, * Arz - talep, kurulu güç, yük eğrisi, puant, kuruluş ve kaynak bazlı üretim, uluslararası ticaret, emre amadelik, su durumu, analiz vb. veriler yazılı ve görsel olarak raporlanabilmekte, istatistiklerine ulaşılabilmektedir.

Tarihçe

Türkiye elektrik iletim sistemi işletiminde güç sistemleri alanında bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak amacıyla TEİAŞ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü arasında 05.07.2013 tarihinde imzalanan İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi kapsamında Yüz Tevzi Bilgi Sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. Projenin birinci fazının 05.07.2016 tarihinde tamamlanmasının ardından, yeni ihtiyaçların karşılanması ve ileri seviye şebeke analizi modüllerinin geliştirilmesi amacıyla 30.06.2017 tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi imzalanarak projenin ikinci fazı başlatılmıştır.

Sistem, 14 Mayıs 2012 tarihinde TEİAŞ Trafo Merkezleri ile Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri arasında veri alış verişini sağlaması amacıyla pilot olarak Orta Anadolu Yük Tevzi Bölgesi’nde kullanıma açılmıştır. YTBS veri işlemede kullanım kolaylığı ve verimlilik artışı sağlaması sebebiyle 6 Ocak 2013 tarihinden itibaren ulusal çapta yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren tüm kamu ve özel iletim trafo merkezleri ve lisanslı santraller sisteme dâhil edilmiştir. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Türkiye Ulusal Elektrik Üretim – İletim – Tüketim istatistikleri resmi olarak YTBS’den üretilmeye başlanmıştır.

Sistem Bileşenleri

Şebeke Modelleme
* Şalt (Trafo merkezleri, bara düzenleri, fider yapıları...) * İletim (Elektrik iletim hatları, direk geometrileri, trafolar...) * Üretim (Lisanslı santraller, generatörler, lisanssız santraller...) * Kompanzasyon (Şönt ekipmanlar, seri kapasitörler...) * Dinamik (Governor, İkaz, Stabilizer kontrolcüleri...) * Koruma (Akım trafosu, gerilim trafosu, koruma röleleri...)
Veri Toplama
* Trafo merkezi ve santrallerin saatlik ve aylık verilerinin yönetimi * Barajlı HES’lerin su verilerinin yönetimi * EPDK Lisans, EPİAŞ PYS ve TEİAŞ TPYS, TCAT sistemleri üzerinden piyasa verileri * TÜBİTAK MGKP ve TEİAŞ OSOS üzerinden ölçüm sistemleri verileri
Güç Sistemi Analizleri, Planlama ve Tahminleme
* Yük akış analizi, kısıt analizi, kayıp analizi, kısa devre analizi * Gerilim planlama analizi * Kısa ve uzun dönemli ulusal ve bölgesel talep tahmini * Siemens PTI PSSE ve DIGSILENT PowerFactory program modelleri * Common Information Model (CGMES) modelleme
İş Zekası
* Harita destekli raporlama * Trafo merkezi tek hat şemaları oluşturma * Yük akış haritalandırma * Veri haritalandırma
Şebeke İşletme Kayıtları
* Olay kayıtları (Arızalar, bakımlar ve işletme gereği yapılan çalışmalar) * Manevralar (Bara manevraları, transfer manevraları, ada işletmeler...) * Haberleşme sistemleri ve SCADA arızası kayıtları * Çalışma müsadeleri ve planlı bakım kayıtları
Şebeke İzleme ve Kontrol
* Gösterge panelleri ve elektrik istatistikleri * Arıza analizleri ve istatistikleri * Veri giriş takibi * Durum özetleri
Raporlama
* Dönemsel, bölgesel, kişiselleştirilmiş raporlar * Arz - Talep ve puant raporları * Kuruluş ve kaynak bazlı üretim raporları * Kurulu güç raporları * Yük eğrisi ve su durumu raporları * Uluslararası ticaret raporları * İşletme ve analiz raporları
Destekleyici Hizmetler
* Duyuru, SMS, e-posta ile bilgilendirme * SMS ile olay bildirimi * Zamanlanmış görevler * Dış sistemlerle veri alışverişi * Kullanıcı yönetimi * Rol ve yetki yönetimi * Log sorgulama
Veri Alışverişi Yapılan Sistemler

Sistem ihtiyaçları dahilinde aşağıdaki kurum ve sistemler ile veri alışverişi gerçekleştirilmektedir: * TEİAŞ MGKP (Milli Güç Kalitesi Sistemi), TCAT (Kapasite İhale Sistemi), OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi), OYS (Operasyonel Yönetim Sistemi), CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı * Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu * Enerji Piyasaları İşetme Anonim Şirketi * Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi * Elektrik Üretim Anonim Şirketi * Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü * Meteoroloji Genel Müdürlüğü * Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Koruma Araçları Geliştirme Projesi

Türkiye Elektrik İletim Şebekesi üzerinde yer alan ve TEİAŞ tarafından yönetilen koruma araçlarına yönelik işlemlerin merkezi bir sistem üzerinden yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 28 Haziran 2019 tarihinde TEİAŞ ve TÜBİTAK MAM arasında Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) imzalanmıştır. Projenin 3 Faaliyet Dönemi halinde geliştirilerek 24 Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin, TEİAŞ İşletme ve Bakım Dairesi ve Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılması planlanmaktadır. Koruma Araçları Geliştirme Projesi ile; * İhtiyaç duyulan akım trafosu, gerilim trafosu, röle ve röle ayarlarının modellenmesi, * Koruma sistemi işletmeciliği için güncel koruma rölesi ayar değerlerini hesaplama algoritmalarının geliştirilmesi, * Raporların üretilmesi, mevcut ayarların güncelliğinin analiz edilmesi, * Röle modellemesi için ihtiyaç duyulan bilgilerin sunulması, DIGSILENT PowerFactory ortamında koruma sistemi modelli şebeke analiz dosyalarının üretilmesi, * Bilgisayar simülasyonlarına dayalı koruma analizlerinin sistem tarafından otomatik gerçekleştirilmesi, * Sistem kullanım eğitimlerinin verilmesi hedeflenmektedir. Koruma Araçları Geliştirme Projesi, Yük Tevzi Bilgi Sistemi içerisinde geliştirilecektir. Böylece envanter kaydına güncel olarak ulaşılıp yeniden tanımlamalara ihtiyaç duyulmayacak, mükerrerliğin önüne geçilecektir. Proje tamamlandığında farklı platformlarda yürütülen çeşitli işlemler tek bir sistem üzerinden bütüncül olarak gerçekleştirilebilecektir. Röle ayarları manuel olarak veya röle ayar dosyaları (xrio) üzerinden otomatik olarak girilebilecektir.

Yük Tevzi Teknik Danışmanlık Projesi

TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi tarafından güç sistemleri alanında bilgisayar simülasyonlarına dayalı güç sistemleri analizlerinin gerçekleştirilmesi, Yük Tevzi işletmeciliğinde kullanılmak üzere güvenlik araçlarının üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, 31 Ocak 2020 tarihinde TEİAŞ ve TÜBİTAK MAM arasında 36 aylık Yük Tevzi Teknik Danışmanlık (YTD) Projesi imzalanmıştır. Proje kapsamında; * Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin faklı veri kaynakları içerisinde hatalı ölçüm verilerini ortadan kaldıracak bir durum tahmincisi geliştirilmesi, * Yük Tevzi Bilgi Sistemine yeni veri kaynakları eklenmesi kapsamında TEİAŞ SCADA sisteminden veri entegrasyonu sağlanması, * Türkiye elektrik sisteminde bakım planlarının etkin ve koordineli bir şekilde yapılması amacıyla hat bakım ve santral bakım planlayıcılarının geliştirilmesi, * Yük tevzi işletmeciliği ile ilgili operatörlere karar destek mekanizması olarak ekonomik kısıt talimatı belirleme algoritması ve gerilim planlayıcısının geliştirilmesi, * Türkiye geneli lisanslı ve lisanssız fotovoltaik güneş santrallerinin kısa dönem üretim tahmin sisteminin geliştirilmesi, * TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi ihtiyaçlar doğrultusunda büyük güçte santrallerin frekans kontrolüne katılımlarının değerlendirilmesi ve yan hizmetler konularında diğer danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, hedeflenmektedir.