Günlük İstatistikler
TEİAŞ YTBS İSTATİSTİKLERİ SORUMLULUK REDDİ BEYANI
* Bu sayfada yayınlanmakta olan veriler, sistem işletmesi amacı ile İletim Sistemi katılımcılarından toplanmakta olan verileridir. Üretim verileri lisanslı ve lisanssız üretim kaynaklarını içerir. Lisanssız üretim verileri ay sonunda açıklanana kadar tahmini değerler kullanılır.

* Bu sayfadaki ve raporlardaki veriler bir taahhüt teşkil etmez ve geriye dönük düzeltmelere açık, geçici verilerdir. TEİAŞ bu sayfa ve bu sayfadaki raporlardan üçüncü şahıslarca türetilen veriler için sorumluluk kabul etmez. 

* Gerçekleştirilen düzeltmeler ve ilave verilerin değerlendirilmesi ile elde edilen resmi raporlar (kurulu güç, ay sonu üretim-tüketim raporu, yıllık enerji istatistikleri) her ay güncellenerek Teşekkülümüz internet sayfasında yayınlanmaktadır.